Jézus Krisztus Mennyei Királysága

Elérkezett az idő Jézus Krisztus egyházának visszaállítására. Élet Istenben és Jézus Krisztusban.

Mai ige(idézet)-2018.10.12.


"És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izráel maradékának." /Ésaiás könyve 4 : 1/

Mai ige(idézet)-2018.10.11.

"Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak." /Példabeszédek 8 : 17/

Mai ige(idézet)-2018.10.10.

"A hamis tanú büntetetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul." /Példabeszédek 19 : 5/

Mai ige(idézet)-2018.10.09.

"Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." /János Evangyélioma 8 : 34-36/

Mai ige(idézet)-2018.10.08.

"Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt." /Példabeszédek 15 :28/

Mai ige(idézet)-2018.10.07.

"És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek, Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcseség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat." /János jelenésekről 13 : 15-18/

Mai ige(idézet)-2018.10.06.

"Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak." /Jób könyve 5 : 18/

Mai ige(idézet)-2018.10.05.

"Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek." /Példabeszédek 15 : 26/

Mai ige(idézet)-2018.10.04.

"Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled." /Példabeszédek 6 : 22/

Mai ige(idézet)-2018.10.03.

"Ne mondd: bosszút állok rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged!" /Példabeszédek 20 : 22/