Jézus Krisztus Mennyei Királysága

Elérkezett az idő Jézus Krisztus egyházának visszaállítására. Élet Istenben és Jézus Krisztusban.

Mai ige(idézet)-2018.11.15.

"És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm." /Máté Evangyélioma 3 : 17/

Mai ige(idézet)-2018-11.14.

"Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!" /Ezékiel könyve 18 : 32/

Mai ige(idézet)-2018.11.13.

"Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik." /Máté Evangyélioma 7 : 7-8/

Mai ige(idézet)-2018.11.12.

"Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged. Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged!" /Zsoltárok könyve 57 : 11-12/

Mai ige(idézet)-2018.11.11.

"Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába." /János Evangyélioma 3 : 5/

Mai ige(idézet)-2018.11.10.

"Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj." /Ésaiás könyve 35 : 10/

Mai ige(idézet)-2018.11.09.

"Mert szeretetet kivánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat." /Hóseás könyve 6 : 6/

Mai ige(idézet)-2018.11.08.

"S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beboríta minden népeket, és a takarót, mely befödött vala minden népségeket; Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott. És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, akit mi vártunk és aki megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!" /Ésaiás könyve 25 :7-9/

Mai ige(idézet)-2018.11.07.

"Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit. És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt." /Apostolok Cselekedetei 20 : 29-32/

Mai ige(idézet)-2018.11.06.

"Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből." /János Evangyélioma 7 : 37-38/