Jézus Krisztus Mennyei Királysága

Elérkezett az idő Jézus Krisztus egyházának visszaállítására. Élet Istenben és Jézus Krisztusban.

Mai ige(idézet)-2018.11.05.

"Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait." /A Zsidókhoz írt levél 4 : 12/

Mai ige(idézet)-2018.11.04.

"Hallgass az Úr Isten orczája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készíttetett az Úr, megszentelte az ő hivatalosait." /Sofóniás próféta könyve 1 : 7/

Mai ige(idézet)-2018.11.03.

"De én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én szabadító Istenemben." /Habakuk próféta könyve 3 : 18/

Mai ige(idézet)-2018.11.02.

"Ennekokáért mindeniteket az ő útai szerint ítélem, Izráel háza, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; Miért halnátok meg, oh Izráel háza!?" /Ezékiel könyve 18 : 30-31/

Mai ige(idézet)-2018.11.01.

"Aki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége; aki pedig elrejti a szemét, megsokasulnak rajta az átkok." /Példabeszédek 28 : 27/ Tovább»

Mai ige(idézet)-2018.10.31.

"És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat." /Hóseás könyve 2 : 18-19/

Mai ige(idézet)-2018.10.30.

"A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik." /Példabeszédek 15 : 13/

Mai ige(idézet)-2018.10.29.

"Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban." /Pál Levele a Rómabeliekhez 6 : 23/

Mai ige(idézet)-2018.10.28.

"Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje." /Pál I. levele a Korinthusbeliekhez 1 : 18/

Mai ige(idézet)-2018.10.27.

"Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!" /János evangyélioma 1 : 29/