Jézus Krisztus Mennyei Királysága

Elérkezett az idő Jézus Krisztus egyházának visszaállítására. Élet Istenben és Jézus Krisztusban.

Mai ige(idézet)-2018.10.21.

"Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról. Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényöket, sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti. És meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az istentelenek kevélységét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom." /Ésaiás könyve 13 : 9-11/

Mai ige(idézet)-2018.10.20.

"Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad." /János Evangyélioma 14 : 15-17/

Mai ige(idézet)-2018.10.19.

"Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy." /Példabeszédek 30 : 5-6/

Mai ige(idézet)-2018.10.18.

"Aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, aki könyörül a szűkölködőn." /Példabeszédek 14 : 31/

Mai ige(idézet)-2018.10.17.

"De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által." /Pál levele a Rómabeliekhez 8 : 11/

Mai ige(idézet)-2018.10.16.

"Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt." /János evangyélioma 1 : 1-5/

Mai ige(idézet)-2018.10.15.

"Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket." /Pál I. levele a Korinthusbeliekhez 1 : 21/

Mai ige(idézet)-2018.10.14.

"Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki." /Példabeszédek 19 : 17/

Mai ige(idézet)-2018.10.13.

"Jaj azoknak, akik hősök borivásban és híresek részegítő ital vegyítésében; Akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük: Ezért, mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik: gyökerök megrothad, virágjok mint a por elszáll, mert a seregek Urának törvényét megvetették, és Izráel szentjének beszédét megútálták." /Ésaiás könyve 5 : 22-24/

Mai ige(idézet)-2018.10.12.


"És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izráel maradékának." /Ésaiás könyve 4 : 1/