Jézus Krisztus Mennyei Királysága

Elérkezett az idő Jézus Krisztus egyházának visszaállítására. Élet Istenben és Jézus Krisztusban.

Mai ige(idézet)-2018.08.31.

"Mert ahol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van." /Jakab Apostolnak közönséges levele 3:16/

Mai ige(idézet)-2018.08.30.

"Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?" /Pál levele a Rómabeliekhez 8 : 28-31/

Mai ige(idézet)-2018.08.29.

"Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket." /Pál I. levele a Korinthusbeliekhez 1 : 21/

Mai ige(idézet)-2018.08.28.

"Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint mondjátok." /Ámós könyve 5 : 14/

Mai ige(idézet)-2018.08.27.

"A hivő ember bővelkedik áldásokkal; de aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad." /Példabeszédek 28 : 20/

Mai ige(idézet)-2018.08.26.


"Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti." /Pál I. levele a Korinthusbeliekhez 3 : 16-17/

Mai ige(idézet)-2018.08.25.

"Ne örülj, én ellenségem ! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom !" /Mikeás könyve 7 : 8/

Mai ige(idézet)-2018.08.24.

"Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amelylyel ti mértek. Példabeszédet is monda nékik: Vajjon a vak vezetheti-é a világtalant? avagy nem mindketten a verembe esnek-é? Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél; hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere." /Lukács Evangyélioma 6 : 38-40/

Mai ige(idézet)-2018.08.23.

"Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által." /Pál levele a Galátziabeliekhez 1 : 11-12/

Mai ige(idézet)-2018.08.22.

"Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az." /Lukács evangyélioma 16 : 10/