Jézus Krisztus Mennyei Királysága

Elérkezett az idő Jézus Krisztus egyházának visszaállítására. Élet Istenben és Jézus Krisztusban.

Menü
Feedek
Megosztás

Mai ige(idézet)-2018.10.31.

"És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat." /Hóseás könyve 2 : 18-19/

Mai ige(idézet)-2018.10.30.

"A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik." /Példabeszédek 15 : 13/

Mai ige(idézet)-2018.10.29.

"Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban." /Pál Levele a Rómabeliekhez 6 : 23/

Mai ige(idézet)-2018.10.28.

"Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje." /Pál I. levele a Korinthusbeliekhez 1 : 18/

Mai ige(idézet)-2018.10.27.

"Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!" /János evangyélioma 1 : 29/

Mai ige(idézet)-2018.10.26.

"Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra ; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre : Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban , férfiak férfiakkal fertelmeskedvén , és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban. És amiképen nem méltatták az Istent arra , hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra , hogy illetlen dolgokat cselekedjenek ; Akik teljesek minden hamissággal , paráznasággal , gonoszsággal, kapzsisággal , rosszasággal; rakvák , írigységgel , gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel; Súsárlók , rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek , Balgatagok , összeférhetetlenek , szeretet nélkül valók , engesztelhetetlenek , irgalmatlanok. Kik jóllehet az Isten végzését ismerik , hogy akik ilyeneket cselekesznek , méltók a halálra , mégis nemcsak cselekszik azokat , hanem az akképen cselekvőkkel egyet is értenek." /Pál levele a Rómabeliekhez 1 : 26-32/

Mai ige(idézet)-2018.10.25.


"Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra." /János Evangyélioma 18 : 37/

Mai ige(idézet)-2018.10.24.

"Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet." /Példabeszédek 21 : 21/

Mai ige(idézet)-2018.10.23.

"Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!" /Példabeszédek 8 : 34-36/

Mai ige(idézet)-2018.10.22.

"Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk: az örök élet. Ezeket írtam néktek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született." /János közönséges I. levele 2 : 22-29/